Menu

Vedtægter

Navn, stiftelse og hjemsted:

§ 1

Foreningens navn er Vodskov Idrætsforening (V.I.).  Foreningen er stiftet den 1 maj 1962. Foreningens hjemsted er Vodskov, i Aalborg Kommune, og postadressen er: Vodskovvej 15, 9310 Vodskov.

Formål:

§ 2

Foreningens formål er at fremme interessen for idræt og at oplære ungdommen i forskellige idrætsgrene. Foreningen kan optage idrætsgrene, som der er tilstrækkelig interesse for, i det omfang, det er praktisk, økonomisk og organisatorisk gennemførligt. Der er fortiden afdeling for fodbold.

Medlemskab, kontingent og eksklusion:

§ 3

Optagelse i foreningen, sker ved indmeldelse gennem VI’s hjemmeside. Af hensyn til medlemstilskud, skal medlemsregistrator drage omsorg for, at bestyrelsen til stadighed holdes underrettet om til- og afgang af medlemmer. Der kan optages såvel aktive som passive medlemmer. Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig meddelelse. Kontingent betales for det halvår, hvori udmeldelse finder sted Kontingent fastsættes af bestyrelsen. I særlige tilfælde kan bestyrelsen fritage enkelte medlemmer helt eller delvist for betaling af kontingent. Eksklusion fra foreningen kræver enstemmig beslutning af bestyrelsen. Vedkommende kan skriftligt kræve afgørelsen forelagt på næste ordinære generalforsamling, der med simpel majoritet træffer endelig afgørelse. Vedkommende har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Foreningens opbygning, ledelse, bestyrelse, ansvar og arbejdsfordeling:

§ 4

Foreningens øverste ledelse er bestyrelsen.

Valgbare til bestyrelsen er foreningens medlemmer, der er fyldt 18 år, samt forælder/værge til medlemmer, der endnu ikke er fyldt 18 år. På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

Generalforsamlinger:

§ 5

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære årlige generalforsamling skal være afholdt inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer er tilstede. På foreningens generalforsamling har alle medlemmer, der er fyldt 16 år, stemmeret.

For medlemmer, der endnu ikke er fyldt 16 år, overgår stemmeretten til forælder/værge med en stemme pr. medlem. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel via Vodskov Idrætsforenings hjemmeside eller andet offentligt tilgængeligt fysisk eller digitalt medie med angivelse af dagsorden.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før den fastsatte generalforsamling. På generalforsamlingerne afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal, dog kræves til ændring af vedtægterne mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.

§6

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
  4. Behandling af indkommende forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisorer og suppleant
  8. Eventuel

§7

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer fremsætter begæring herom vedlagt forslag til dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den ekstraordinære generalforsamling skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

Regnskab og revision:

§ 8

Foreningens regnskabsår er kalenderår. Regnskabet skal være gennemgået af 2 blandt medlemmerne udenfor bestyrelserne valgte revisorer. Senest en måned før generalforsamlingens afholdelse, skal regnskabet tilstilles revisorerne. Revisorerne og en suppleant vælges på generalforsamlingen for et år af gangen. Det godkendte regnskab skal hvert år tilstilles Aalborg Kommune. Foreningens formue skal være anbragt i lokale pengeinstitutter og bør være rentebærende.

Tegningsret - hæftelse:

§ 9

Foreningen tegnes af formanden / næstformanden og et bestyrelsesmedlem Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af hele bestyrelsen.

For foreningens forpligtigelse hæfter kun foreningen med dens formue, og ikke dens medlemmer. Der påhviler således ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelser, ligesom intet medlem af foreningen kan påtage sig kaution for foreningens forpligtelser.

Vedtægtsændringer:

§ 10

Vedtægtsændringerne kan gennemføres på en generalforsamling, der indkaldes af bestyrelsen og der kræves til vedtagelse af vedtægtsændringer en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Opløselighed:

§ 11

Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens stemmeberettigede medlemmer. Er 2/3 af samtlige medlemmer ikke tilstede på generalforsamlingen, skal bestyrelsen - senest 30 dage efter - indkalde til ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer. I tilfælde af opløsning skal foreningens eventuelle formue og al dens materiel tilfalde Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg Kommune ( SIFA ), med mindre den generalforsamling, der har vedtaget opløsningen bestemmer med almindeligt stemmeflertal, at formue og materiel skal tilfalde en anden idrætsklub eller organisation i Vodskov.

§12

Såfremt kommunegaranterede lån løber, kan ændring af disse vedtægter kun ske med Aalborg Kommunes samtykke.

§13

Foreningens spilledragt er gul trøje og blå benklæder.

 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 13. marts 2017.  

 

 


  

 

 

 

 

Klubnyt 03. februar kl. 09:51
Indkaldelse til generalforsamling 2024
Nyt fra bestyrelsen
19. marts kl. 17:23 Referat fra generalforsamling den 14. marts 2018
Årsberetninger
19. marts kl. 17:14 Årsberetning 2017
Nyt fra bestyrelsen
16. februar kl. 08:05 Referat fra træner-/ ledermøde den 6. februar 2018
Nyt fra bestyrelsen
18. september kl. 17:07 Referat fra træner-/ ledermøde 11. september 2017
Hjemmesiden bruger cookies Vi samler statistik på vores portaler ved hjælp af cookies for hele tiden at kunne forbedre din oplevelse
Læs mere.
Luk